021-22222711 info@pdnco.ir

مشتریان

مشتریان

در زیر برخی از مشتریان شرکت پایانه های داده ای نوین آورده شده است.

سازمان راهداری
شرکت توانیر
بانک ملی
اداره گمرک
استاندارد ایران
بانک مسکن
بانک مرکزی
بهسازان ملت
ایرانسل